ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์