กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
นายสง่า  คำรินทร์ ๐๘๙ – ๖๒๗๗๓๐๕
นางอรอุมา  สำรวมจิตร ๐๘๘ – ๓๔๙๙๕๖๕
นายแมนพล  สุวรรณเสวก ๐๙๑ – ๘๒๗๓๑๓๘