ถ่ายทอดสด การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
นายสง่า  คำรินทร์ ๐๘๙ – ๖๒๗๗๓๐๕
นางอรอุมา  สำรวมจิตร ๐๘๘ – ๓๔๙๙๕๖๕
นายแมนพล  สุวรรณเสวก ๐๙๑ – ๘๒๗๓๑๓๘